Arbetsmiljöombud

På varje institution eller motsvarande ska det finnas ett arbetsmiljöombud som ska företräda de anställda i arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljöombudet (tidigare skyddsombud) ska verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden
i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen och det lokala samverkansavtalet. Ett exempel är att bevaka planerade förändringar i verksamheten samt att överväga vilka konsekvenser de kan få ur en arbetsmiljösynvinkel. Arbetsmiljöombuden ska också uppmuntra sina kollegor att medverka i arbetsmiljöarbetet samt vara en resurs och samtalspartner för prefekten.

Hur arbetsmiljöombud utses

Arbetsmiljöombudet utses av de anställda på institutionen och de arbetar för samtliga anställda oavsett facklig tillhörighet. Den som utses måste vara medlem i något av de lokala personalorganisationerna: Saco, Seko och ST/LF. Ett arbetsmiljöombud får inte ha en arbetsledande position.

En anmälan om vem som valts till arbetsmiljöombud ska skickas till personalorganisationerna på en särskild blankett:

>> Nomineringsblankett

Eftersom arbetsmiljöombud är ett fackligt förtroendeuppdrag är viktigt att blanketten skickas till personalorganisationerna. Anmälan görs aldrig direkt till arbetsgivaren. Personalorganisationerna anmäler därefter det nya arbetsmiljöombudet som fackligt förtroendevald till arbetsgivaren, som i sin tur gör en förteckning över arbetsmiljöombuden på de olika institutionerna.

Förtroendeuppdraget som arbetsmiljöombud löper i treårsperioder. Kommande period är 2017-03-01--2020-02-29.

Utbildning av arbetsmiljöombuden

Arbetsmiljöombudet utför sitt uppdrag inom sin tjänst och därför ska arbetsmiljöombudets arbete och behov av utbildning beaktas i samband med institutionens verksamhetsplanering.

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljöombudens utbildning. På universitets hemsida https://www.aurora.umu.se/Anstallning/arbetsmiljo-halsa-och-lika-villkor/arbetsmiljo/ finns information om det pågående arbetsmiljöarbetet på universitetet. Exempelvis är personalorganisationerna
representerade i Arbetsmiljökommittén.

Har du ytterligare funderingar är du välkommen att kontakta oss.
Vi finns på e-postadress: saco@adm.umu.se, telefon: 090- 786 53 65.