Lagar

Förtroendemannalagen

 

Centrala avtal

Ramavtal om löner m m för arbetstagare inom det statliga området 2010-T (2010-10-25)
Förhandlingsprotokoll (2016-10-05)

Villkorsavtal-T

Fackliga förtroendemän

Pensionsavtal (PA16)

Tidsbegränsad anställning som post-doktor

Omställningsavtal

Avtal om turordning för arbetstagare hos staten (TurA-S)

Tjänsteresa och förrättning utomlands

 

Lokala avtal

Lokalt kollektivavtal inom ramen för RALS 2010-T - (2018-10-05)
Tillägg om Fortsatt partiell tillämpning av förhandlingsordning, perioden 1 okt 2017-30 sept 2018 (2017-04-12)

Samverkansavtal med bilagor och instruktioner - (2017-12-12)

Lokalt kollektivavtal om lokala omställningsmedel - (2015-11-13)

Tidsbegränsad anställning av adjungerad lärare (2012-06-19)


Arbetstider, semester och ledigheter:

Arbetstidsavtal för lärare - (1999-05-06)
Tillägg Befattningar som omfattas av avtalet (2015-03-23)

Arbetstidsavtal för teknisk och administrativ personal- (2017-03-20)

Förläggning av semester för lärare - (2017-02-22)

Nationaldag på helgdag (2009-12-09)


Löne- och ersättningsnivåer:

Amanuensers lönesättnining (2017-10-10)

Ferieanställda ungdomar (arbetsgivarbeslut) - ( 2015-05-04)
Tillämpningsansvisningar för ferie- och timanställningar av ungdomar mellan 16-18 år (2015-05-05)

Beredskap (2003-06-18)
Ersättningsnivåer för beredskap - (2018-12-10)

Doktorandstegen - (2018-10-05)
Doktorandstegen för läkare - (2018-10-09)
Doktorandstegen för leg tandläkare - (2018-10-09)

Föräldralön (2014-03-24)

Obekväm arbetstid (2018-12-10)

Undervisning efter 18.00 och lördag/söndag - (2018-12-10)

Sjötillägg/-tjänst (2016-04-15)
Ersättningsnivåer för sjötjänst (2018-12-10)


Tjänsteresor:

Inrikes tjänsteresa- (2013-06-18)

Inrikes tjänsteresa avseende verksamhetsplanering - (2010-04-08)

Ersättningsnivåer för inrikes tjänsteresa - (2019-02-05)


Övrigt

Avtalsmall: Avtal om rätt att nyttja undervisningsmaterial

Beslut om upphävning av automatiskt lönejustering vid lic- och doktorsexamen (2015-11-10)